Trắc nghiệm Online

Vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và có thể xem đáp án!Có sẵn: 23 Oct 20 04:09 PM

Bài Luyện tập phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ CNTT cơ bản. Dành cho h
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 40 Min.

Có sẵn: 19 Oct 20 02:36 PM

Môn Tiếng Anh - Câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàn
Số câu hỏi: 50 | Thời gian: 60 Min.

Có sẵn: 12 Feb 20 07:50 AM

Lấy ngẫu nhiên 30 câu hỏi từ ngân hàng đề Module 04  
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 12 Feb 20 07:49 AM

Lấy ngẫu nhiên 30 câu hỏi từ ngân hàng đề Module 03
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 12 Feb 20 07:48 AM

Lấy ngẫu nhiên 30 câu hỏi từ ngân hàng đề Module 02
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.Quay lại    Tiếp theo    Đăng nhập